Lola, 17. Ashton, 22.
Lola, 17. Ashton, 22.

Achievements:

Team Ashton and Lola

Event:  Wichita

| Team Leader:  

Team Fundraising Goal: $2,000.00

| Amount Raised: $814.76

41%

Our Great Strides Story

Our Team

Name
Achievements
Raised